Ochrana osobních údajů


European Pallet Association e.V. (EPAL) vítá váš zájem o webové stránky EPAL.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Za tímto účelem jsme zavedli mnoho technických a organizačních opatření, abychom zajistili úplnou ochranu v souladu s platnou směrnicí EU o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, GDPR) a německým zákonem o ochraně údajů (BDSG).

 

I  Odpovědní za zpracování dat:

 

European Pallet Association e.V.

Wahlerstr. 28

40472 Düsseldorf

 

Tel.: +49 211 98 480 48 – 0

Fax: +49 211 98 480 48 – 48

E-mail: info@epal-pallets.org

Internet: www.epal.eu

 

Oprávněné osoby:

Robert Holliger (předseda představenstva)

Dirk Hoferer (místopředseda představenstva)

 

 

II Inspektor pro ochranu údajů osoby odpovědné za zpracování dat:

 

Volker Rührup

KMR IT-Innovations GmbH

Karl-Arnold-Str. 29

47877 Willich

Tel.: +49 2154 93682-0

E-mail: ruehrup@kmr-it.de

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zásad ochrany osobních údajů EPAL, obraťte se na výše uvedeného inspektora pro ochranu údajů.

 

III Obecné informace o zpracování údajů

 

1 Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze v míře, která je nezbytná pro poskytování fungující webové stránky, našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předběžný souhlas z faktických důvodů nelze získat a zpracování údajů je povoleno zákonem.

 

2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) jako právní základ.

Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro postupy zpracování, které jsou potřebné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. 

Pokud je zpracování nutné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti či třetí osoby a tento zájem nepřevažuje zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

3 Odstranění dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho může uložení stanovit evropský nebo národní zákonodárce v právních předpisech Evropské unie, zákonech nebo jiných nařízeních, kterým odpovědná osoba podléhá. Zablokování nebo odstranění dat probíhá také v případě uplynutí doby uchovávání předepsané uvedenými normami, pokud není zapotřebí další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

4 Přenos dat (SSL šifrování)

Přenos dat přes internet (například při komunikaci e-mailem) může zahrnovat bezpečnostní rizika. Jako poskytovatelé nejsme schopni zcela chránit přenos dat přes internet, protože to může být mimo náš dosah. Z tohoto důvodu nám v případě potřeby můžete své osobní údaje předávat jiným komunikačním prostředkem (například telefonicky nebo poštou).

Naše webové stránky používají šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a chrání tak přenos důvěrných informací (formuláře "Kontaktujte nás" a "Staňte se držiteli licence"), které nám zašlete. Šifrované spojení rozpoznáte tak, že se řádek s adresou vašeho prohlížeče změní z adresy http:// na https:// se zobrazením zámku v adresním řádku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, nemohou třetí strany číst údaje, které nám předáte.

 

IV Poskytování webových stránek a vytváření logů

 

1 Popis zpracování dat

 

Při každém přístupu k našim webovým stránkám systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému připojeného počítače.

Přitom se shromažďují následující údaje:

 

·         informace o prohlížeči (typ a verze), který byl použit k přístupu na web

·         uživatelův operační systém

·         uživatelův poskytovatel internetových služeb

·         IP adresa uživatele

·         datum a čas přístupu

·         webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostane na naši internetovou stránku

·         webové stránky, které se zobrazí v systému uživatele prostřednictvím naší internetové stránky

 

2 Logy

Údaje uvedené pod písm. 1 se rovněž ukládají do logů v našem systému.

Nedochází k ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele. 

 

3 Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání dat a logů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

4 Účel zpracování údajů

Poskytnutí webové stránky slouží k informacím o činnosti EPAL a evropském paletovém poolu EPAL. Držitelé licence EPAL mají v členské části možnost zkontrolovat informace o licenční smlouvě a zadat smluvní údaje. 

 

4.1 Využití webové stránky k informacím

Dočasné ukládání IP adresy v systému je nezbytné pro dodání webové stránky do počítače uživatele. K tomu je nutné uložit IP adresu uživatele po dobu trvání relace.

Uložení do logů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek.

Dále se tato data používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních technologií. K vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

4.2 Využití webové stránky ke kontrole a zadávání smluvních údajů

Osobní údaje shromažďujeme jak za účelem uzavření smlouvy (žádost držitele licence), tak za účelem plnění smlouvy.

Právním základem je čl. 6, odst. 1, písm. a), b) a f) GDPR. 

Kontaktní údaje držitele licence mohou být na vyžádání zveřejněny na našem portálu. Pokud zde budou zveřejněny osobní údaje (např. jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby), dochází k tomu s výslovným souhlasem dotyčné osoby.

Právním základem je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

 

5 Doba uložení

 

5.1 Využití webové stránky k informacím

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu jejich zpracování (datová úspornost).

Údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich shromažďování. V případě evidence údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak při dokončení příslušné relace. V případě ukládání dat do logů se tak děje nejpozději po uplynutí sedmi dnů. Je možné i delší uložení dat. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů odstraněny nebo zakódovány, aby již nebylo možné přiřazení připojeného klienta.

 

5.2 Využití webové stránky ke kontrole a zadávání smluvních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti licenční smlouvy, pokud je to nezbytné pro provedení licenční smlouvy. Po ukončení licenční smlouvy budou data odstraněna, pokud smazání nebrání právní předpisy (např. ukládání z důvodů daňového práva). V takovém případě jsou údaje uloženy po dobu předepsané lhůty uchovávání. Po uplynutí doby uchování jsou údaje odstraněny.

 

6 Právo vyjádřit nesouhlas

 

6.1 Využití webové stránky k informacím

Evidence dat pro poskytování webových stránek a ukládání dat do logů je naprosto nezbytná pro fungování webové stránky.

Ze strany uživatele tedy neexistuje žádná možnost, jak vyjádřit nesouhlas.  

 

 

6.2 Využití webové stránky ke kontrole a zadávání smluvních údajů

V zásadě je možné používat webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokud by byly osobní údaje shromážděny výše uvedeným způsobem, ujišťujeme vás, že vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu (pokud není předání požadováno pro vymáhání práva, zajištění veřejného pořádku nebo ochranu našich systémů).

 

V Použití cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. které ukládá internetový prohlížeč v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, cookies mohou být uloženy v operačním systému uživatele. Tyto cookies obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webu.

 

Účel zpracování údajů pomocí cookies

Používáme cookies k usnadnění přístupu k naší nabídce. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl spuštěný prohlížeč identifikován i po přechodu na jinou stránku.

Použití cookies slouží také ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Použitím cookies se dozvídáme, jak je web používán a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. Uživatelská data shromážděná díky použití cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

 

2 Předmět ukládání a přenosu dat prostřednictvím cookies

V cookies se ukládají a předávají následující údaje:

§   nastavení jazyka

§   informace o loginu

§   četnost zobrazení stránek

§   využití webových funkcí

§   zadané hledané výrazy

 

3 Pseudonymizace

Údaje uživatelů shromážděných pomocí cookies jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Přiřazení dat k připojenému uživateli proto již není možné. Data nebudou uložena spolu s dalšími osobními údaji uživatelů.

 

4 Deaktivace, omezení a smazání cookies

Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a z něj jsou přenášeny k nám. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoli smazat. To je možné provést také automaticky. V pokynech svého internetového prohlížeče můžete zjistit, jak deaktivovat nebo omezit ukládání cookies nebo odstranit uložené cookies.

Pokud jsou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, je možné, že již nemusí být plně využity všechny funkce webu. 

 

5 Informace

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o použití cookies pro účely analýzy a získává se jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V této souvislosti je také uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

6 Právní základ

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.VI Newsletter

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru (BusinessNews). Registrací uživatel souhlasí s obdržením newsletteru. 

 

1 Rozsah zpracování údajů

Při registraci je nám zaslána e-mailová adresa uživatele, která k registraci musí být zadána. Dále jsou při registraci shromažďovány následující údaje:

 

§   IP adresa uživatele

§   datum a čas registrace

 

V souvislosti se zpracováním dat pro zasílání newsletterů nejsou údaje poskytovány třetím osobám. Data budou použita výhradně k zasílání newsletteru.

 

2 Účel zpracování údajů

Získání e-mailové adresy uživatele slouží k doručování newsletteru.

Sběr jiných osobních údajů v souvislosti se zaregistrováním slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

 

3 Nesouhlas

Odběr newsletteru může uživatel kdykoli ukončit.

Pro tento účel každý newsletter obsahuje příslušný odkaz („Odhlášení“).

 

4 Doba uložení

Údaje jsou odstraněny, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru. To platí v případě, že se uživatel odhlásil z odběru newsletteru (bod 3).

 

5 Právní základ

Právní základ pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

VII Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

 

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronickou komunikaci.

 

1 Rozsah zpracování údajů

Pokud uživatel použije kontaktní formulář, budou nám předány a uloženy údaje zadané do vstupní masky. Jedná se o následující údaje:

 

§   jméno a příjmení (pan/paní)

§   společnost (případně pozice)

§   e-mailová adresa

§   telefonní číslo (volitelně)

§   text dotazu (volitelně)

§   požadavek na odpověď (telefon nebo e-mail)

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také tyto údaje:

 

§   IP adresa uživatele

§   datum a čas registrace

 

Další alternativou je možnost navázat kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele zasílané e-mailem.

Nedochází k předání údajů třetím stranám.

Data jsou použita výlučně ke zpracování konverzace.

 

2 Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu to také zahrnuje nutný oprávněný zájem o zpracování dat.

Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních technologií.

 

3 Nesouhlas

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vznést námitky proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat. Všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu budou v tomto případě odstraněny.

 

4 Doba uložení

Údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřebné pro účel jejich shromažďování. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem k tomu dochází při ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, když se dá z okolností vyvodit, že na závěr byly vyjasněny příslušné skutečnosti. Dodatečné osobní údaje shromážděné během odesílání budou odstraněny nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

 

5 Právní základ

Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právní základ pro zpracování údajů předaných v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

VIII Analýza webu prostřednictvím Google Analytics

 

Naše webové stránky používají Google Analytics.

Google Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google LLC. Google Analytics používá cookies k tomu, aby umožnila analýzu vašeho využívání našich webových stránek. Údaje shromážděné službou Google Analytics jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a jsou na něm uloženy. Aktivovali jsme anonymizaci IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa uložena společností Google pouze ve zkrácené podobě. Tento formulář umožňuje pouze přibližné vyhledání vaší polohy (jen stát nebo EU). Pouze ve výjimečných případech je nezkrácená IP adresa přenesena na server společnosti Google a je zde zkrácena. Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby analyzovala vaše využití našich webových stránek. To lze použít k vytváření přehledů o aktivitě webových stránek (například doba strávená na jednotlivých stránkách). To nám umožňuje optimalizaci obsahu. IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ve svém prohlížeči můžete deaktivovat ukládání cookies. Tím zabráníte společnosti Google, aby získávala vaše údaje. Pokud nechcete úplně deaktivovat ukládání cookies, můžete si pro svůj prohlížeč nainstalovat plugin od společnosti Google, který zabrání použití vašich údajů společností Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

IX Google Maps

 

Náš software používá software Google Maps společnosti Google LLC k získání geografických informací a příjezdových tras.

Prostřednictvím Google Maps společnost Google získává údaje o vašem používání našich webových stránek. Společnost Google tyto informace shromažďuje a používá přímo prostřednictvím vašeho připojení k internetu. Tyto údaje nebudeme předávat společnosti Google. Přenosu dat společnosti Google můžete zabránit deaktivováním JavaScriptu ve svém prohlížeči. V tomto případě se však pod bodem „příjezd“ již nezobrazí žádná mapa a není možné vypočítat trasu. Užíváním našich webových stránek a současným opomenutím deaktivovat JavaScript vyjadřujete výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním svých údajů společností Google za účelem vypočítání trasy a/nebo zobrazení mapy. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Google (https://www.google.com/contact/).

 

X Práva subjektu údajů

 

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste podle GDPR subjektem údajů a máte následující práva ve vztahu k odpovědné osobě:

 

1 Právo na informace

Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda jsou námi zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. Pokud k takovému zpracování údajů dochází, můžete od odpovědné osoby požadovat přístup k následujícím informacím:

 

1.1 účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

1.2 kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;

1.3 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou zpřístupněny osobní údaje týkající se vaší osoby;

1.4 plánovaná doba uložení osobních údajů týkajících se vaší osoby nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro určení doby uložení;

1.5 právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, které se vás týkají, právo na omezení zpracování údajů odpovědnou osobou nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;

1.6 existence práva na stížnost u dozorčího úřadu;

1.7 veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů;

1.8 existenci automatického rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - významné informace o použité logice, rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů.

 

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se vaší osoby předávány třetí zemi nebo

mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o poučení o vhodných zárukách v souladu s článkem

46 GDPR v souvislosti s předáváním údajů.    

 

2 Právo na opravu

Ve vztahu k odpovědné osobě máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést opravu.

 

3 Právo na omezení zpracování

O omezení zpracování vašich osobních údajů můžete požádat za následujících podmínek:

 

3.1 Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů po určitou dobu, která umožňuje odpovědné osobě ověřit správnost vašich osobních údajů;

3.2 zpracování je protiprávní, odmítnete odstranění osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;

3.3 odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo

3.4 pokud vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

 

V případě, že zpracování osobních údajů týkajících se vás bylo omezeno, smějí být tyto údaje - na rozdíl od jejich

ukládání - zpracovány jen s vaším souhlasem, nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo

za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby, nebo z důvodu významného veřejného zájmu Unie nebo

jejího členského státu.

Pokud je zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete poučeni odpovědnou osobou

před tím, než bude omezení zrušeno.

 

4 Právo na odstranění

 

4.1 Povinnost odstranění

Můžete odpovědnou osobu požádat o bezodkladné odstranění vašich osobních údajů a odpovědná osoba je povinna tyto údaje okamžitě odstranit, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 

4.1.1 Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

4.1.2 Zrušíte souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.

4.1.3 V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vyjádříte nesouhlas se zpracováním a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vyjádříte nesouhlas se zpracováním v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.

4.1.4 Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

4.1.5 Odstranění osobních údajů, které se vás týkají, je nutné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo právních předpisů členských států, kterým podléhá odpovědná osoba.

4.1.6 Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

4.2 Informace třetím osobám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila vaše osobní údaje a je v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR povinna tyto údaje odstranit, musí se zohledněním dostupné technologie a nákladů na realizaci zavést adekvátní opatření včetně opatření technického rázu, aby informovala osobu odpovědnou za zpracování údajů o tom, že jako subjekt údajů požadujete odstranění všech odkazů k vašim osobním údajům, kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

 

4.3 Výjimky

Právo na odstranění neexistuje, pokud je zpracování nutné

 

4.3.1 k výkonu práva na svobodu projevu a informace;

4.3.2 pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, nebo k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byla odpovědná osoba pověřena;

4.3.3 z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

4.3.4 pro archivní účely ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely, nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR v rozsahu, v němž právo uvedené pod bodem a) pravděpodobně znemožní nebo výrazně omezí dosažení cílů tohoto zpracování, nebo

4.3.5 pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

 

5 Právo na poučení

Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, odstranění či omezení zpracování, je tato odpovědná osoba povinna oznámit tuto opravu či odstranění údajů nebo omezení zpracování všem příjemcům, kterým byly zpřístupněny vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy se tento postup ukáže jako nemožný nebo je spojený s nepřiměřeným úsilím.

Ve vztahu k odpovědné osobě máte právo na informace o těchto příjemcích.  

 

6 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo své osobní informace, které poskytnete odpovědné osobě, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že dochází ke 

 

 

6.1 zpracování na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

6.2 zpracování pomocí automatických postupů.

 

Při výkonu tohoto práva máte dále právo docílit toho, aby vaše osobní údaje byly předávány přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky možné. Svobody a práva jiných osob tím nesmí být omezeny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým byla pověřena odpovědná osoba.

 

7 Právo vyjádřit nesouhlas

Máte kdykoli právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, ke kterému dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Odpovědná osoba již nezpracovává vaše osobní údaje, pokud není možné prokázat naléhavé oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo v případě, že zpracování slouží k uplatnění, výkonu či obraně právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem této propagace; to se vztahuje také na profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem.

Pokud vyjádříte nesouhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již pro tyto účely nebudou zpracovávány.  

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas prostřednictvím automatických postupů, které používají technické specifikace.

 

8 Právo na odvolání souhlasu s prohlášením o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho zrušení.

 

9 Automatické rozhodnutí v konkrétním případu včetně profilování

Máte právo nepodřídit se rozhodnutí spočívajícím výlučně na automatickém zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinnost nebo vás podobným způsobem výrazně omezuje. To se nevztahuje na rozhodnutí,

 

9.1 které je nutné pro uzavření či plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,

9.2 které je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, a tato právní úprava obsahuje vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo

9.3 k němu dochází s vašim výslovným svolením.

 

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a byla přijata vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v bodě (1) a (3) přijme odpovědná osoba vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů, k nimž náleží alespoň právo na docílení zásahu ze strany odpovědné osoby, právo na vysvětlení vlastního postavení a právo napadnout rozhodnutí.

 

10 Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Bez ohledu na jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je porušením GDPR.

Dozorčí úřad, u kterého je podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku v souladu s článkem 78 GDPR.