ISPM15 – OCHRANA MEZINÁRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ


V závislosti na globální přepravě by už jen jedna jediná neošetřená paleta mohla způsobit značné škody: škůdci nalezení v dovezeném dřevu by mohli ohrozit lesní porost dané země i celý ekosystém.

Z tohoto důvodu z iniciativy Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization - FAO) spadající pod OSN byl organizací Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention - IPPC) vytvořen Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (ISPM 15). Tato norma stanovuje základy sladění mezinárodních fytosanitárních opatření tím, že specifikuje ošetření, která jsou povolena pro zničení organismů škodlivých pro lesní porost.

V souladu s Technickými předpisy jsou od roku 2010 veškeré výrobny a opravny s licencí EPAL pro palety EPAL povinné dodržovat standard ISPM 15.    

Ošetření ISPM 15, které se používá u palet EPAL, je přírodní a šetrné k životnímu prostředí; nepoužívá žádné chemikálie. Toto ekologické tepelné ošetření (HEAT TREATMENT) zahrnuje umístění palet EPAL do sušící komory, ve které se dřevo zahřeje. Vnitřní teplota dřeva musí dosáhnut nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Tím se zabrání výskytu veškerých škůdců, kteří by mohli napadnout rostoucí vegetaci.

Dodržování normy ISPM15 je rozpoznatelné díky označení středových špalků palet EPAL.

 

ISPM 15 – základní údaje

  • ISPM 15 je zkratka Mezinárodních standard pro fytosanitární opatření pro dřevěné obaly při mezinárodní přepravě zboží
  • 182 států se zavázalo k dodržování ISPM 15
  • Zabraňuje proniknutí škůdců napadajících dřevo do cizích ekosystémů
  • Od roku 2010 jsou všechny palety EPAL ošetřeny v souladu s ISPM 15