NELEGÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ EPAL


EPAL National Comitee Czech and Slovak republics z.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA

NELEGÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ EPAL

Úvod

Trh s paletami je specifické odvětví obchodu. Předmětné odvětví obchodu se přitom veřejně příliš často neprojednává. To má za následek, že veřejnost není dostatečně seznámena s obchodními praktikami na tomto trhu a s jednotlivými pravidly obchodu. To je zapotřebí do budoucna napravit, neboť nedostatek informovanosti ohledně pravidel obchodu s paletami může mít za následek porušování právních předpisů.  

Veřejnost by měla být lépe seznámena s aktuální nekalou praxí na trhu s paletami, s riziky z tohoto vyplývajícími a musí být rovněž důsledně upozorněna na možné následky této praxe.

Palety, jakožto hojně rozšířené zboží, mohou společnosti přinést vážné problémy a komplikace, pokud obchod s paletami a dodržování kvalitativních požadavků na jejich výrobu a opravu nebudou dostatečně kontrolovány ze strany státních orgánů.

Do budoucna bude zapotřebí zefektivnit činnost ze strany státních orgánů, zejména pak činnost kontrolní, a to s cílem zamezení porušování stávajících právních předpisů. Asociace EPAL se svou činností snaží o docílení takového stavu obchodování s paletami, který bude dbát na bezpečnost a zdraví osob, minimalizaci vniku škod způsobených paletami, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také poctivost obchodních praktik při výkupu, prodeji a opravě palet.    

Pojem europalety a ochranné známky

Nejznámějším a nejpoužívanějším typem palet jsou tzv. europalety. Europaleta je specifickým typem výměnné transportní palety. Aby však mohla být paleta označována za europaletu, musí splnit přísná a detailní kritéria, jako je určitá plocha, rozměry, nosnost, hmotnost.

Normovaná europaleta existuje od roku 1961, kdy se Mezinárodní železniční unie (UIC) dohodla na standardizované paletě pro použití v železniční dopravě. V roce 1991 byla založena Evropská paletová asociace jako sdružení národních svazů výrobců a opravců palet. Mezinárodní železniční unie (UIC) jmenovala asociaci EPAL v roce 1995 autorizovanou paletovou organizací. Pro zabezpečení jednotné kvality pověřil EPAL od 1. ledna 2013 nezávislou kontrolní organizaci Bureau Veritas, aby u držitelů licence EPAL prováděla neohlášené kontroly.

K 31. červenci 2013 ukončila UIC spolupráci s EPAL. Od 1. srpna 2013 vyrábí držitelé licence EPAL palety jediné značky, které jsou na všech čtyřech rohových špalcích označeny logem „EPAL“ v oválu. Tyto europalety EPAL jsou směnitelné se všemi existujícími a v budoucnu vyrobenými europaletami, na nichž je logo „EPAL“ v oválu nebo EUR, případně obě značky. S platností od 01. května 2017 se EPAL rozhodl vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC. Představenstvo EPAL tento krok zdůvodnilo s odkazem na závažné nedostatky při organizaci směnného poolu UIC, mimo jiné v oblasti zajištění kvality a boje proti dovozu padělků UIC/EUR palet do Evropské unie.

Označení „EUR“, „UIC“ či „EPAL“ v oválu je tedy ochrannou známkou, která požívá zvláštní právní ochrany, neboť se jedná o právo z duševního vlastnictví.

Pravidla obchodu s paletami

Obchod s paletami se v České republice nijak významněji neliší od jiných obchodních činností a obchodu s jinými komoditami.

Každý podnikatel obchodující s paletami se musí řídit českou právní úpravou, zejména zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném a účinném znění (dále jen „živnostenský zákon“) a v případě palet rovněž zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o obalech“).

Podnikatel, který chce zahájit činnost v oblasti výkupu a opravě palet, potřebuje živnostenské oprávnění k tzv. volné živnosti - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikatelé by při výrobě a opravě palet měli dále dbát českých technických norem a požadavků na bezpečnost zboží, kdy v případě výroby nekvalitních palet hrozí při jejich použití značné škody nejen na majetku, ale zejména na zdraví osob.

Kontrola obchodu s paletami

Přestože může vadnými paletami být ublíženo na zdraví osob a mohou být nekvalitními paletami způsobeny značné škody na majetku soukromém i veřejném, je přesto dohlížení nad kvalitou výroby a oprav palet v České republice nevyhovující potřebám poctivé podnikatelské praxe.

Výrobci padělků nejčastěji šetří především na materiálu, používají méně kvalitní, sukovité, neodkorněné či vlhké dřevo, nedodržují normalizované rozměry jednotlivých částí i celých palet, používají nekvalitní spojovací materiál a neprovádějí fytosanitární ošetření palet.

Kvalita palet však současně úzce souvisí s bezpečností všech účastníků logistického řetězce. Destrukce palety může způsobit pád několikatunových břemen z výšky mnoha metrů, zanedbatelné nejsou ani škody, které mohou nekvalitní palety způsobit např. na automatických skladových systémech a v provozu.

Kontroly v této oblasti provádí především Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Česká obchodní inspekce a Celní správa, a to z moci úřední, nebo na základě podnětu držitele práva duševního vlastnictví nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci.V případě zjištění pochybení může Celní správa padělané palety zabavit a zničit a rovněž udělovat vysoké pokuty. Pokud má Česká obchodní inspekce důvodné podezření, že výrobek nesplňuje zákonné požadavky, zakáže uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly.

Vybrušování znaku „EPAL“

Asociace EPAL se rozhodla řešit nežádoucí praktiku výrobců a opravců palet, kteří z palety EPAL vybrušují, seškrabují či jinak odstraňují znak „EPAL“ v oválu a následně na paletu vypalují jiný znak, většinou „UIC“. K předmětné problematice se vyjádřila mj. společnost SŽK, a.s. v rámci dokumentu označeného „STANOVISKO k oprave paliet EUR-EPAL“, ze dne 29.02.2016. Opravci a výrobci, kteří nejsou držiteli licence EPAL, nejsou oprávnění paletu EPAL opravovat. V domnění, že odstraněním znaku „EPAL“ v oválu se z takové palety EPAL stává paleta neznačková, kterou již mohou libovolně opravovat, tedy znak „EPAL“ v oválu z palety vybrušují či jinak odstraňují.

Paleta je tak opravena bez licence EPAL, přičemž z rohového špalku palety je předtím pouze vybroušen znak „EPAL“ v oválu a na rohový špalek palety nově vyznačen znak jiný, většinou „UIC“. Tímto postupem však není z palety odstraněna ochranná známka „EPAL“. Navíc je zde současně umístěna ochranná známka jiná, většinou „UIC“. Existuje zde tedy nepochybně možnost vzájemné záměny ochranných známek a klamání spotřebitele, kdy není jasné, o jakou paletu se v daném případě jedná. Kromě toho se jedná o neoprávněné použití ochranné známky „EPAL“ a tedy o poškození práv vlastníka ochranné známky. Pokud tedy jsou palety opravovány osobami, které k opravě těchto palet nemají příslušné oprávnění (licenci) ze strany vlastníka ochranné známky, hrozí v daném případě změna a zhoršení stavu palety a vlastník ochranné známky nebo licence je nepochybně oprávněn zasáhnout proti porušení jeho práv z ochranné známky.

Dobré jméno ochranné známky „EPAL“ může být poškozeno rovněž užitím označení, které u veřejnosti oslabí propagační funkci ochranné známky, tj. omezí se povědomost veřejnosti o tom, že ochranná známka je užívána s výrobky či službami určité kvality, popřípadě veřejnost přestane očekávat, že označené zboží tuto kvalitu bude mít.

Upozornění a doporučení

Obchodníci, kteří přijímají padělané palety, anebo palety se zaměněnými ochrannými známkami, se vystavují nebezpečí nejen možných sankcí ze strany státních orgánů, zejména ČOI, Celní správy apod., ale rovněž možného občanskoprávního sporu s vlastníky ochranných známek, kterým je takovým nekalým jednáním zasahováno do jejich duševního vlastnictví a působena značná škoda.

V praxi lze doporučit posílení kontrol ze strany orgánů veřejné moci, které jsou povinny odhalovat padělky. Takto odhalené padělky palet se následně zpravidla zlikvidují. Vzhledem k tomu, že tímto je v konečném důsledku poškozen vlastník takto nakoupených padělaných palet, nelze než opětovně doporučit poctivým nákupcům provést kontrolu nakupovaných palet. Kontrolu nakupovaných palet by tedy měli ve svém vlastním zájmu provádět také samotní obchodníci, a v případě zjištění pochybností toto neprodleně hlásit Policii ČR nebo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Obchodníci nebo uživatelé se mohou rovněž s důvěrou obrátit na samotný Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s., který rovněž podnikne příslušné kroky.

Z hlediska poctivého obchodování s paletami, zajištění maximální bezpečnosti a zdraví osob, minimalizace vniku škod způsobených paletami, jakož i z hlediska ochrany životního prostředí, je zapotřebí závěrem zdůraznit, že se důrazně nedoporučuje vybrušování znaků, přičemž jediná správná, bezpečná a zároveň nejjednodušší cesta spočívá ve vlastnictví licence EPAL a postupu v souladu příslušnými právními předpisy a standardy EPAL.