Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ a novela zákona o rostlinolékařské péči


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ a novela zákona o rostlinolékařské péči

V současnosti EPAL spolupracuje s řadou státních orgánů a institucí. Vedle intezivní spolupráce např. celní správou České nebo Slovenské republiky EPAL spolupracuje i s odbornými institucemi. Velmi dobrá komunikace probíhá právě také s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

ÚKZÚZ je (kromě celé řady jiných povinností) odpovědný za schvalování a přidělování kódů IPPC včetně prováděných následných inspekcí a kontrol.

Spolupracovat budeme například v oblasti společné mediální komunikace i v oblasti připomínkování připravované legislativní změny v oblastech ochrany a ošetření dřeva, které se používá při výrobě a opravách palet.

V rámci této spolupráce bychom rádi upozornili na tiskovou zprávu, kterou ÚKZÚZ vydal a která se týká novely zákona o rostlinolékařské péči. V této novele se upravuje platnost doby registrace sušáren a zároveň se zde míří i na neregistrované subjekty, které neplní své povinnosti dle tohoto zákona.

Celé znění tiskové zprávy příkládáme zde:

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění technologických postupů při výrobě dřevěných obalů ve finále doplácí čeští vývozci. Sankce při porušení výrobních postupů byla novelou zvýšena až na 750 tis. Kč.

Novela zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, v první řadě přináší sjednocení doby platnosti rozhodnutí, která ÚKZÚZ vydává subjektu, pokud splní požadavky na provozování technických zařízení, výrobu a označování DOM.  Rozhodnutí, a také osvědčení, která jsou jeho nedílnou součástí, budou platná po dobu dvou let od data vydání. Rozhodnutí vydávaná v letech 2007 – 2011, tehdy ještě Státní rostlinolékařskou správou, nebyla omezována dobou platnosti, což znamená, že jsou i v současnosti platná.

Tato situace však způsobuje nesourodost v systému registrace. Může být chápána do jisté míry jako znevýhodňující a v neposlední řadě je nutné konstatovat, že mnohé dovážející země neakceptují osvědčení starší dvou let.

Z důvodů nastavení stejných pravidel bylo v rámci schvalovacího procesu zákona rozhodnuto, že osvědčení vydaná před účinností této novely zákona budou platná do 31. 12. 2018. Přechodné období pro registraci je 13 měsíců.

Subjekty budou muset požádat o novou registraci, pokud budou mít rozhodnutí vydané před 30. 11. 2017, a to právě v době přechodného období, pokud budou chtít pokračovat se výrobě, ošetřování a označování DOM.

Subjekty, jež se registrují nebo obnoví registraci po 1. 12. 2017, budou již mít platné rozhodnutí  na dva roky. Zároveň dojde i ke změně ve vydávaných osvědčeních, které budou opatřeny ochrannými prvky.   

V novele jsou dále zpřesněny sankční odstavce (§ 79 d,e), které budou cílit na neregistrované subjekty, neplnění podmínek registrace a nedodržování technologického postupu.

Důvodem změny je nepřesnost formulací současného zákona a větší ochrana registrovaných subjektů. Horní výše pokuty za porušení pravidel byla zvýšena pro právnické a fyzické podnikají až do výše 750 tis. Kč.  

Více úprav lze očekávat ve vyhlášce, a to zejména v technických a technologických požadavcích na technická zařízení (sušárny) a na označování DOM, jejíž novelizace připadne na 1. čtvrtletí 2018. O změnách budeme v předstihu informovat. 

Legislativa:

Pravidla pro provozování zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren dřeva) a výrobu dřevěných obalů určených pro mezinárodní obchod jsou stanoveny v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve změnách pozdějších předpisů (dále „zákon“) a vyhlášce č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěných obalů a o změně vyhlášky č. 344/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin platí již od roku 2002 (dále „vyhláška“). Pravidla jsou zpracovány v souladu s mezinárodním standardem ISPM č. 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (Řím, FAO, 2002).

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Věříme, že vzájemná spolupráce EPAL a ÚKZÚZ bude prospěšná celému trhu. Od vlastní novely zákona očekáváme, že povede k dalšímu zvýšení a také ke sjednocení kvality a ochrany dřeva používaného pro výrobu a opravu palet.

Praha, Česká republika, 8.12.2017