Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ - nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozu


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ - nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozu

EPAL spolupracuje s řadou státních orgánů a institucí. Vedle Celní správy České nebo Slovenské republiky EPAL spolupracuje i s odbornými institucemi. Velmi dobrá komunikace probíhá právě také s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

ÚKZÚZ je (kromě celé řady jiných povinností) odpovědný za schvalování a přidělování kódů IPPC včetně prováděných následných inspekcí a kontrol.

V rámci této spolupráce bychom rádi upozornili na tiskovou zprávu, kterou ÚKZÚZ vydal a která se týká nárůstu vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozu.

Celé znění tiskové zprávy příkládáme dále.

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozuV posledních 14 dnech jsme zaznamenali zvýšený nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obalovými materiály ze zemí dovozu, zejména z USA a Brazílie. Zásadním problémem je zjištění přítomnosti živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Při tomto závažném zjištění  je většinou kompletní zásilka vrácena do země původu na náklady vývozce.

Dřevěné obaly, používané k vývozu zboží do třetích zemí se staly předmětem kontroly zemí, které zareagovaly na zhoršení situace v ošetřování a označování dřevěných obalů a přistoupily k opatřením, která představují možnost vrátit zásilku obsahující dřevěné obaly do země vývozu, pokud zjistí, že obaly neodpovídají dovozním požadavkům. Zásadním problémem je přítomnost živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Dřevo obalů nesoucí známky napadení je přísně kontrolováno a při zjištění přítomnosti škůdce je zásilka, většinou kompletní, vrácena do země původu na náklady vývozce. V případě Brazílie může být vrácena také zásilka, jejích dřevěné obaly jsou označeny IPPC značkou, která není umístěna na požadovaném místě nebo je nečitelná.  ÚKZÚZ důrazně apeluje na všechny výrobce a uživatele dřevěných obalů (především vývozce), aby věnovali pozornost dřevěným obalům zejména z hlediska plnění požadavků na jejich ošetřování a označování dle platných předpisů a standardů, vyhnou se tak značným problémům a finančním ztrátám, které dosahují i stovky tisíc Kč. Vývozcům doporučujeme proškolit personál, který zajišťuje balení a expedici zboží přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů.Pro ošetřování dřevěného obalového materiálu platí stále stejné požadavky- Dřevo musí být podrobeno tepelnému ošetření, při kterém musí být dosaženo minimální teploty 56oC (měřeno v jádru dřeva) po dobu minimálně 30 minut. Této teploty musí být dosaženo ve veškerém dřevě, které je podrobeno uvedenému ošetření.Pozn.:  Všichni si musí uvědomit, že pokud je sledována a zaznamenávána teplota ve dřevě při ošetření pomocí jedné teplotní sondy (minimální požadavek na vybavení komory technického zařízení) a tato dosahuje stanoveného minima (případně teploty o několik desetin stupně vyšší) není zaručeno, že teplota bude totožná ve všech paletách nebo řezivu v komoře.Doporučuje se využívat více teplotních sond a tím zajistit sledování teploty v prostoru komory; zahřátí dřeva na teplotu o několik stupňů vyšší a ponechat obaly nebo řezivo v komoře delší dobu. Jen tak se lze vyvarovat riziku, které představuje zejména přítomnost živých stadií dřevokazných škůdců v obalech, které jsou deklarovány jako ošetřené a jsou označené značkou IPPC.Tepelně ošetřený dřevěný obalový materiálu, který je použit pro vývoz zboží do třetích zemí musí být označen značkou IPPC. Značka musí odpovídat vzorům, které uvádí vyhláška 384/2011 Sb., (případně standard ISPM 15) a splňovat požadavky na označení (mimo jiné čitelné, stálé, nepřenosné). V poslední době je řešena zejména čitelnost značek umístěných na obalech, kdy i sebemenší odchylka může být předmětem reklamace. Značku mohou používat pouze subjekty/osoby, kterým byla značka přidělena při registraci ÚKZÚZ. Ve všech ostatních případech je označování považováno za protiprávní podle zákona 326/2004 Sb., v platném znění a také podle zákona 355/2014 Sb.

Dále připomínáme všem zainteresovaným subjektům a osobám, že na základě novely rostlinolékařského zákona, která nabyla účinnosti 1. 12. 2017, bude 31. 12. 2018 ukončena platnost všech osvědčení vydaných do 30. 11. 2017 pro obě skupiny subjektů (provozovatele technických zařízení k hubení škodlivých organismů  - sušáren  a výrobců dřevěných obalů). Osvědčení vydávaná ÚKZÚZ od 1. 12. 2017 budou mít vyznačenu dvouletou dobu platnosti.

Praha, Česká republika, 27.04.2018

O asociaci EPAL:

Evropská paletová asociace (EPAL) zaručuje s více než 450 mil. europalet EPAL a 20 mil. Ohradových palet v největším otevřeném směnném poolu na světě pohyb zboží ve světě logistiky. Asociace byla založena roku 1991 jako zastřešující organizace pro licencované výrobce a opravce nosičů nákladů EPAL a je celosvětově zodpovědná za jejich neměnnou kvalitu. Palety EPAL se vyrábějí z CO2 neutrálního dřeva z udržitelné produkce, jsou opravitelné, recyklovatelné a svou vysokou dostupností snižují dopravní trasy. Jako registrované sdružení nesleduje EPAL žádné komerční zájmy a činí všechna rozhodnutí v zájmu svých průmyslových, obchodních a logistických partnerů. Asociace EPAL je zastoupena ve více než 30 zemích prostřednictvím 15 národních výborů, které se zavázaly k implementaci cílů EPAL na národní úrovni.

Další informace pro tisk:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku z.s.

Milan Kovařík

M +420 720 970 819

milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz