Ústřední kontrolní ústav zemědělský prověřuje dřevěný obalový materiál, dovezený z Ukrajiny


Ústřední kontrolní ústav zemědělský prověřuje dřevěný obalový materiál, dovezený z Ukrajiny

Brno, Česká republika, leden 2017 -

Ústřední kontrolní ústav zemědělský již v loňském roce začal provádět ve větší míře kontroly dřevěného obalového materiálu, vyrobeného na Ukrajině a v Bělorusku. Důvodem kontrol je zvýšený dovoz dřevěných palet z těchto zemí na území ČR. „ Pokud hovoříme o dovozu dřeva pro zpracování, je Ukrajina považována za evropský stát a většina dováženého dřeva nemusí splnit žádné požadavky pro dovoz a dokonce se ani dovozní kontroly neprovádějí. To platí např. pro jehličnaté dřevo nebo řezivo. V případě hotových obalů, většinou palet, je ale požadavek jiný – zde je Ukrajina státem mimo Evropskou unii a všechny obaly musí být tepelně ošetřeny a označeny předepsanými značkami“ říká Ing. Petr Harašta, Ph.D zástupce ÚKZÚZ, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Pracoviště dřevěného obalového materiálu. „ V průběhu ledna prošlo namátkovou kontrolou přibližně čtyřicet zásilek. V případě pochybností zejména v označení, nebo nečitelných značek, je ÚKZÚZ oprávněn přijmout opatření ke sjednání nápravy, což se již i stalo“. ÚKZÚZ rovněž upozorňuje, že značka IPPC – její logo „klásek“ je chráněnou ochrannou známkou, a jeho zneužití je považováno za nezákonné stejně , jako zneužití kterékoli jiné ochranné známky. EPAL rovněž zahájil spolupráci s Ústředním kontrolním ústavem zemědělským Slovenské republiky. Podle jeho zástupců jsou kontroly na hranicích Užhorod / Vyšné Nemecké standardem. Zapisována a kontrolována je každá zásilka, eviduje se číslo sušárny, které se následně prověřuje. V případě pochybností jsou odebírány vzorky a prováděny laboratorní kontroly. Institut provádí rovněž vnitrostátní kontroly u dovozců dřevěného obalového materiálu a pravidelně kontroluje sušárny na území Slovenské republiky.

EPAL upozorňuje uživatele europalet, aby se i nadále zajímali o původ palet, dovážených z Ukrajiny, Běloruska, nebo přes tyto státy z Ruské federace. Ministerstvo zemědělství Ruské federace, sekce Veterinárního a fytosanitárního dohledu, informovalo EPAL o tom, že podle paragrafu 3, článek 25 Federálního zákona číslo 206-FZ z 21.7.2014 „O karanténě rostlin“ musí být dřevěné obaly označeny speciálním znakem podle mezinárodního vzoru. Podle bodu 1. Rozhodnutí č.450 o Ministerstvu zemědělství RF, potvrzeného vládou RF 12.6.2008, je Ministerstvo určeno jako federální orgán výkonné moci, vykonávajícím normativně právní regulace v oblasti ochrany rostlin. Bohužel až do současnosti nebyla tato regulace samotným Ministerstvem potvrzena. V praxi to znamená, že Ruská federace od 1.1.2015 necertifikuje sušárny a nevydává povolení IPPC žádným novým subjektům. Bohužel tedy na území Ruské federace je od roku 2015 do současnosti nemožné vydávat licence na výrobu certifikovaných europalet. Firmy v Ruské federaci europalety přesto vyrábí, vyváží přes pobaltské státy a Ukrajinu do Evropy, kde jsou neoprávněně „legalizovány“. U takových obalů nelze garantovat fytosanitární nezávadnost a už vůbec nezávadnost konstrukční – tedy bezpečnostní. V případě pochybností o vaší zásilce ze států bývalého Sovětského svazu EPAL poskytne dostupné odkazy a informace, na koho a kam se obrátit.